ddgw.net
当前位置:首页 >> 输出时每5个一行 >>

输出时每5个一行

#include void main() { int n; char ch; printf("请输入您要输出的字符\n"); scanf("%c",&ch); printf("请输入您要输出的字符的个数\n"); scanf("%d",&n); for(int i=1;i { printf("%c ",ch); if(i%5==0) printf("\n"); } }

你好!是要这样的输出吗 你对,if(i%4==0) 的判断有误,改成下面这样#include<stdio.h>#include<stdlib.h> int main() { int n,i=1; // i 从 1 开始,i=0 的时候,第一次就满足换行了 for(n=100;n<=200;n++,i++) { if(n%3!=0)continue; printf("%4d",n); if(i%5==0) // 取 5 的余数 printf("\n"); } system("pause"); return 0; }

#include <stdio.h> int main() { int a[10]; int i ; printf("输入各元素的值:\n") ; for (i=0 ; i<10 ; ++i) scanf("%d",&a[i]) ; for (i=0 ; i<10 ; ++i) { printf("%d ",a[i]); if((i+1)%5==0) printf("\n"); } return 0; }

#include int main(){ int a[10]={8,6,9,10,21,34,3,20,11,4}; int i,j,p,t;for(i=0;ia[j]) p=j;}if(p!=i) { t=a[p];a[p]=a[i];a[i]=t;}}for(i=0;i 追问: 范围1-10是什么意思?我们之前遍了这个数列的写的是i%5==0{long int f[20]={1,1,2}; int i; for(i=3;i 追答: i

一个数后面再加一个空格,然后计数,到五个就换行.

在C语言写程序输出时,要控制每行输出数据的个数,可以通过自定义计数器来完成.如:// 输出自然数1-30,每5个数为一行 main() { int i; int cnt=0; // 定义cnt用作输出数据的计数器,初始为0 for( i=1;i<=30;i++ ) // 循环30次 { printf("%5d",i)

再定义一个变量j=1,在输出的if里加j++,循环里加个判断,如果j%5==0 则输出换行(其他地方不要换行)

我来回答你把..在运算中,如果你直接这样写的话编译器就会把它认为是int行的 那么这时候10/3=3 你需要把数据转为float 这点你只需要吧10/3写成 10/3.0 编译器就会自动改成float行的.so 10/3.0+9%3-(-1)/5.0 你这样写就没问题了 能输出正确的值了.

#include<stdio.h> int main() { int i; int arr[20]={0}; arr[0]=1; for(i=0;i<20;i++) { if(i==0) { arr[0]=1; continue; } if(i==1) { arr[1]=1; continue; } arr[i]=arr[i-2]+arr[i-1]; } for(i=0;i<20;i++) { printf("%-8d",arr[i]); if((i+1)%5==0) { printf("\n"); } } printf("望采纳!\n"); return 0; }

private sub command1_click() for i = 1001 to 1999 if prime(i) then k = k + 1 print i; if k mod 5 = 0 then print end if next i end sub function prime(x) as boolean prime = true for i = 2 to sqr(x) if x mod i = 0 then prime = false: exit for next i end function

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com