ddgw.net
当前位置:首页 >> C语言中一行输出n个数 >>

C语言中一行输出n个数

例程如下:#include <stdio.h> main() { int a[6]={1,2,3,4,5,6}; int i; for(int i=0;i<5;i+=2) // 控制好i的范围和每次循环i变化的值 printf("%d\t%d\n",a[i],a[i+1]); // 输出两个以后输出一个'\n' }

<p>"%-md":左对齐,若m比实际少时,按实际输出.(m为整数)</p> <p>"%md":右对齐,若m比实际少时,按实际输出.</p> <p>我自己编了一个,给你看看实际效果:</p> <p>#include<stdio.h></p> <p>#define N 5</p> <p>int main()</p

scanf("%a",&a); 这一行改成 scanf("%d",&a);

#include void main() { printf("\\n\\n\n"); printf("****") } 在前面加个\n前\就可以了 比如上面那个程序结果就是 \n\n ****

#include<stdio.h> void main() { int a[100],i,t,n; printf("请输入n"); scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i=0;i<n;i++) {if(a[i]>a[i+1]) {t=a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t;} } printf("max=%d",a[n]); printf("\n min=%d",a[0]); }

for(m=1;m<n;m++); printf("%ld",fun(m)); if(m%5=0) printf("\n") 你没有仔细看程序 for(m=1;m<n;m++); 这句话是一个语句,意思是将m循环到n-1次,结果是m的值和n的值是相等的, printf("%ld",fun(m)); 这句话就不说了; if(m%5=0) printf("\n") 这句话应该if(m%5 ==0)吧.for(m=1;m<n;m++); { printf("%ld",fun(m)); if(m%5 == 0) { printf("\n") } }

int i,n,num; scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d",&num); } 看看这个要的不:你输入个数时敲回车,输入数时敲空格#include<stdio.h> main() { int i,n,num[100]; scanf("%d",&n); for(i=0;i<n&&num[i]!='\0';i++) { scanf("%d",&num[i]); } for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",num[i]); }

#include void main() { int num,n,i,j=0; printf("请输入需要几个数相加:"); scanf("%d",&n); for(i=0;i{ printf("请输入数:"); scanf("%d",&num); j+=num; } printf("%d",j); }

main() { int n,i,j,k=0; scanf("%d",&n); for(i=0;i{ scanf("%d",&k); if(k%2) printf("%d\n",k) k++; } printf("ji shu ge shu shi %d",k); }

for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d ",s[i]); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com