ddgw.net
当前位置:首页 >> sCAnF输入二维数组 >>

sCAnF输入二维数组

1.#include<stdio.h>#include<string.h> void main() { char a[10][20]; int i; for(i=0;i<10;i++) scanf("%s",a[i]); }2.#include<stdio.h>#include<string.h> void main() { char a[10][20]; int i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<20;j++) scanf("%c",&a[i][j]); }

二维就用2个for(嵌套) for(;;) { for(;;) {scanf(“”); } }

#include int main() { char s[3][20]; int i; printf("输入第一行:"); gets(s[0]); printf("输入第二行:"); scanf("%s",s[1]); for(i=0;i { printf("%s\n",s[i]); } return 0; }

for(i = 0 ;i<x ;i++) for(j=0;j<y;j++) { scanf("%d ", &a[i][j]);//要写入空格号 }

你好!用for循环 打字不易,采纳哦!

#includeint main(){ int a[5][5],trans[5][5],b[5][2],c[5][2],sum=0,i,j,k,temp; for(i=0;i

int a[8][8]; for(i = 0; i < 8 ;i ++) for( j = 0; j < 8; j++) scanf("%d", &a[i][j]); 那句scanf也可以这样写 scanf("%d", a[i]+j);

#include<stdio.h>int main(){ int a[5][6]; int b,i=j=0; for(;i<5;i++) { for(;j<6;j++) { scanf("%d",&b); a[i][j]=b; } } for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<6;j++) { b=a[i][j]; printf("%d",b); } } return 0;}这样你看行吗,我没去调试的,还有你调试的时候,最好自己敲代码,因为输入的时候肯定要英文的,汉语的字符不行的.

二维数组需要用双重循环完成:#include<stdio.h>#define N 10#define M 20 void main() { int i,j,a[N][M]; for ( i=0;i<N;i++ ) for ( j=0;j<M;j++ ) scanf("%d",&a[i][j]); for ( i=0;i<N;i++ ) { for ( j=0;j<M;j++ ) printf("%d ",a[i][j]); printf("\n"); } } 如果存单

main() { double a[4][4], b[4][4]; int i, j; printf("input numbers, total 16\n"); for(i = 0; i < 4; i ++) for(j = 0; j < 4; j ++) scanf("%lf", a[i][j]); for(i = 0; i < 4; i ++) for(j = 0; j < 4; j ++) b[i][j] = a[j][i]; printf("

snrg.net | xmjp.net | ymjm.net | ymjm.net | ntxp.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com